ÜGYINTÉZÉS, INFORMÁCIÓ
98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól


A vidékfejlesztési miniszter 98/2013. (X. 24.) VM rendelete a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól
Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény 49. § (1) bekezdés a) pont 2., 3., 8., 13.
alpontjában, valamint a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi
LV. törvény 100. § (1) bekezdés c) pont 7. alpontjában kapott felhatalmazás alapján - az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és i) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következőket rendelem el:
1. § (1) A szabályozás célja, egészséges és a nemzetközi előírásoknak megfelelő fajtajelleggel rendelkező
törzskönyvezett ebállomány kialakítása és szinten tartása. Ennek érdekében ebfajták fenntartása,
törzskönyvezése, teljesítményének meghatározása, tenyésztési adatok gyűjtése, nyilvántartása, feldolgozása, a
tenyésztési dokumentáció kiadása e rendeletben meghatározott feltételekkel végezhető.
(2) E rendeletet a tenyésztőszervezetek és a kinológiai szövetség állattenyésztési tevékenysége
vonatkozásában kell alkalmazni.

2. § E rendelet alkalmazásában:
1. kennelnév: a tenyésztő ebtenyészetének a kinológiai szövetség által kiadott és nyilvántartott egyedi
elnevezése;
2. kinológiai szövetség: a magyar ebtenyésztők érdekképviseletére és nemzetközi képviseletére, az
agrárpolitikáért felelős miniszter által kijelölt szövetség;
3. kiviteli származási igazolás: a tenyészállat és a szaporító anyag tenyésztési adatairól a törzskönyv alapján
kiállított közokirat, amely az eb származásának nemzetközi igazolására szolgál;
4. kutya show: olyan ebbel kapcsolatos rendezvény, ahol tenyésztési adat nem keletkezik;
5. tenyészeb: olyan, azonosító számmal vagy jellel ellátott és nyilvántartott, ivarában megtartott eb, amely
egyedileg azonosítható, és szerepel az elismert, vagy ideiglenesen elismert tenyésztőszervezet (a
továbbiakban együtt: tenyésztőszervezet) törzskönyvi nyilvántartásában;
6. tenyészeb kiállítás: egy-, több- vagy összfajtás, az ebek felvezetésével, küllemi bírálatával, illetve
munkateljesítmény bemutatásával járó olyan rendezvény, ahol törzskönyvi bejegyzésre kerülő, a tenyésztési
programban meghatározott tenyésztési adat keletkezik;
7. tenyésztés: az adott fajta tenyész- és haszonértékét növelő, vagy a génmegőrzést szolgáló célirányos
tevékenységek összessége;
8. tenyésztési adat: e rendelet hatálya alá tartozó ebfajták egyedeinek nyilvántartott adatai, így különösen az
egyed azonosítására, tartási helyére, származására, küllemére, teljesítményére, tenyésztőjére és
tulajdonosára, alom- és teljes testvéreire vonatkozó adat.

3. § (1) Eb fajtát fenntartani, törzskönyvezni, teljesítményét meghatározni, tenyésztési adatot gyűjteni,
nyilvántartani, feldolgozni, tenyésztési dokumentációt kiadni - ha e rendelet másként nem rendelkezik - csak a
tenyésztőszervezet jogosult. A tenyésztőszervezet egyes technikai jellegű részfeladatok ellátásával, a
felelősség megtartásával mást is megbízhat.
(2) Fajtánként egy tenyésztőszervezet ismerhető el. Egy fajtacsoporton belül több fajtára is kaphat
tenyésztőszervezeti elismerést egy szervezet.
(3) Amennyiben a fajta fenntartása másképpen nem biztosítható egy szervezet több fajtára is kaphat
tenyésztőszervezeti elismerést.
(4) A tenyésztőszervezetként működő szervezetnek biztosítania kell, hogy rendes tagja kizárólag olyan
személy legyen, aki rendelkezik legalább egy, a tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel. A
tagsági feltételeknek megfelelő kérelmezőtől a tagság nem tagadható meg. A tenyésztőszervezetként működő
szervezet a tagfelvételi eljárást késedelem nélkül köteles lefolytatni.
(5) A fajta elismerésére irányuló eljárás része a tenyésztőszervezeti elismerési eljárásnak.

4. § (1) A tenyésztőszervezetként működő szervezet feladatai az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV.
törvény (a továbbiakban: Átv.) 19. § (1) bekezdésében meghatározott feladatain túl a) a származásigazolás
kiállítása, és b) a jogszabályban előírt adatok szolgáltatása a tenyésztési hatóságnak.
(2) A tenyésztőszervezetként működő szervezet köteles tevékenységét úgy végezni, hogy mulasztásával - ide
értve nemzetközi szervezeti tagságból folyó kötelezettségek teljesítését is - a tagjai számára ne okozzon
hátrányt.
(3) A tenyésztőszervezet kizárólagos joga az elismerésében szereplő fajta képviselete a fajta nemzetközi
szervezetében, a kinológiai szövetség kizárólagos joga hazai kinológiai egészének képviselete nemzetközi
kinológiai szervezetben az adott szervezet szabályzatában foglaltak figyelembevételével.
(4) A fajta teljesítményvizsgálatát végző bírók képzéséről és vizsgáztatásáról az érintett tenyésztőszervezet a
kinológiai szövetséggel együttműködve gondoskodik.

5. § (1) A kinológiai szövetség feladatai:
a) a magyar ebtenyésztők és tenyésztőszervezeteik képviselete a nemzetközi szakmai szervezetekben;
b) kutya show és - a 13. §-ban foglaltak figyelembevételével - tenyészeb kiállítások szervezése és
összehangolása;
c) közreműködés a bírók képzésében és vizsgáztatásában, a bírók bejegyeztetése a nemzetközi bírói listába, a
magyar bírói lista vezetése és közzététele;
d) a több- és összfajtás tenyészeb kiállításra bírók delegálása a tenyésztőszervezet által előzetesen megjelölt
bírók köréből;
e) a több- és összfajtás tenyészeb kiállítások keretében, a nemzetközi szakmai szabályok
figyelembevételével, olyan fajták bírálatának megszervezése, melyeknek Magyarországon nincs elismert
tenyésztőszervezete;
f ) az ajánlott származás igazolás formátumának rendszeresítése, a nyomtatványok elkészítése és biztosítása a
tenyésztőszervezetek számára;
g) a kennelnév kiadása és regisztrációjának kezdeményezése a nemzetközi szervezetnél;
h) a kivitelre szánt ebek kiviteli származási igazolásának kiadása, a tenyésztőszervezet törzskönyve alapján,
és
i) tenyésztőszervezettel nem rendelkező fajták esetében a tenyésztőszervezeti feladatok ellátása a tenyésztési
hatóság megbízása alapján.
(2) A kinológiai szövetségként működő szervezetnek biztosítania kell, hogy a tenyésztőszervezet tagfelvételi
kérelméről a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül döntsön. A kinológiai szövetségként működő
szervezet a tenyésztőszervezeteket azonos feltételekkel köteles a tagjai közé felvenni.
(3) A kinológiai szövetségként működő szervezetnek a magyar ebtenyésztés nemzetközi szervezetekben
történő képviselete során biztosítania kell a tenyésztőszervezetek egyenlőségét a jogosultságok és a
kötelezettségek tekintetében.
(4) A kinológiai szövetségként működő szervezetnek az alapszabályában biztosítania kell, hogy tenyésztési
kérdésekben, az arra vonatkozó belső szabályzatai létrehozásában, valamint ezek nemzetközi képviseletében
kizárólag a tagsággal rendelkező tenyésztőszervezetek döntsenek. A kinológiai szövetségként működő
szervezetnek biztosítania kell, hogy a tenyésztőszervezetek azonos szavazati joggal rendelkezzenek.
(5) A kinológiai szövetség köteles a tagjaként működő tenyésztőszervezet által kiállított törzskönyv,
származási igazolás és teljesítményvizsgálat elfogadására, ha az megfelel e rendelet előírásainak és azon
nemzetközi szervezet előírásainak, amelyben a kinológiai szövetség tag.

6. § (1) A kinológiai szövetséget az agrárpolitikáért felelős miniszter kérelemre, határozatlan időre jelöli ki.
Több kérelem esetén azok beérkezési sorrendjéhez nem fűződik joghatás.
(2) Az (1) bekezdése szerinti kérelemnek tartalmaznia kell
a) a kérelmező nevét, címét, képviselőjének nevét, alapszabályát és bírósági bejegyzésének hiteles másolatát;
b) a kérelmező tevékenységének bemutatását, és
c) a kérelmező tagszervezeteinek listáját (neve, székhelye és elismerési határozatának száma).
(3) A kinológiai szövetség kijelölését az agrárpolitikáért felelős miniszter visszavonja, ha
a) azt a kinológiai szövetség kérelmezi, vagy
b) tevékenységét nem a jogszabályoknak, a nemzetközi szakmai szabályoknak, a nemzetközi szervezetek
szakmai szabályzatainak, vagy a kérelmében foglaltaknak megfelelően végzi.
(4) A (3) bekezdésben foglalt esetben az új kinológiai szövetség kijelöléséig az 5. § szerinti szolgáltatásokat
a tenyésztési hatóság koordinálásával a tenyésztőszervezetek látják el.
(5) A kinológiai szövetség kijelölésének visszavonásáról, illetve új kijelölésről a tenyésztési hatóság a
visszavonást, illetve a kijelölést követő 30 napon belül értesíti a tenyésztőszervezeteket.
(6) Az új kinológiai szövetség a tagfelvételi kérelmet benyújtó tenyésztőszervezet részére a tagfelvételi
eljárás tartama alatt biztosítja az 5. §-ban foglalt szolgáltatásokat.
(7) A kinológiai szövetség kijelölésének visszavonása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén az általa
kezelt tenyésztési adatokat haladéktalanul át kell adni a tenyésztési hatóságnak.
(8) A kinológiai szövetség kijelölésének visszavonása nem érinti a tagsági jogviszonnyal rendelkező
tenyésztőszervezetek elismerését.

7. § (1) A tenyésztőszervezeti elismerésre és az elismerés visszavonására a tenyésztési hatóság jogosult. Az
elismerés megadása vagy megtagadása nem érinti a szervezet külön törvény szerinti jogszerű működését.
(2) A tenyésztési hatóság a tenyésztéssel foglalkozó szervezetet tenyésztőszervezetként elismeri, ha az Átv.
20.§ (2) bekezdésében foglalt feltételeken túlmenően
a) tagjai a kérelmezett fajtában legalább 10 nőivarú tenyészebbel rendelkeznek;
b) alapszabályában előírja, hogy rendes tagja kizárólag olyan személy lehet, aki rendelkezik legalább egy, a
tenyésztőszervezethez tartozó fajtában regisztrált egyeddel;
c) alapszabálya biztosítja, hogy mindazon személyek, akik a tenyésztőszervezethez tartozó fajtájú
törzskönyvben regisztrált, vagy a törzskönyvbe bejegyezhető ebet tartanak vagy tenyésztenek, korlátozástól és
késleltetéstől mentesen beléphessenek az adott tenyésztőszervezetbe és gyakorolhassák tagsági jogukat;
d) biztosítja a tagok egyenlőségét és döntéshozatali rendjében küldöttközgyűlést nem alkalmaz, és
e) rendes tagja a kinológiai szövetségnek, illetve új kinológiai szövetség kijelölése esetén a kijelölést követő
75 napon belül igazolja, hogy az új kinológiai szövetségben tagsággal rendelkezik.
(3) A tenyésztési hatóság a (4) bekezdésben meghatározott fajtacsoportok és fajták esetében az Országos
Magyar Vadászkamara véleményét kikéri. Az Országos Magyar Vadászkamara véleményét 30 napon belül
köteles a tenyésztési hatósággal közölni. A véleményezési határidő nem hosszabbítható. Az Országos Magyar
Vadászkamara véleménye a tenyésztési hatóságot nem köti.
(4) A tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezeti elismerésre irányuló eljárása során a következő,
munkavizsgára kötelezett fajták esetében kéri ki az Országos Magyar Vadászkamara véleményét:
a) a vérebek közül a hannoveri véreb és a bajor hegyi véreb;
b) az angol vizslák közül a pointer, az angol szetter, az ír szetter és a gordon szetter;
c) a kontinentális vizslák közül a rövidszőrű magyar vizsla, a drótszőrű magyar vizsla, a rövidszőrű német
vizsla, a drótszőrű német vizsla, a szálkás szőrű német vizsla, a hosszúszőrű német vizsla, a weimari vizsla, a
nagy münsterlandi vizsla, a kis münsterlandi vizsla, az olasz vizsla, a drótszőrű griffon, a pudelpointer, a
cseh szálkásszőrű vizsla és a breton spániel;
d) a kajtató ebek közül a német fürjészeb, az angol springer spániel és az angol cocker spániel;
e) a retrieverek;
f ) a tacskók, és
g) az agarak közül a magyar agár.

8. § (1) A tenyésztőszervezetként történő elismerés iránti kérelmet a tenyésztési hatósághoz kell benyújtani.
(2) A kérelem tartalmazza
a) az elismerést kérő szervezet nevét, székhelyét, képviselője nevét;
b) a kérelmező taglétszámát;
c) a tenyészteni kívánt fajtát és fajtákat;
d) a nyilvántartott élő egyedek számát fajtánként;
e) az egyedekről a kérelmező nyilvántartásában szereplő tenyésztési adatokat, az ebek tenyésztőjének nevét
és az ebek tartási helyét, és
f ) a személyi és tárgyi feltételeket, a tenyésztésvezető személyének és adatainak feltüntetésével.
(3) A kérelemhez csatolni kell
a) a kinológiai szövetséggel egyeztetett, bélyegző lenyomattal ellátott származási igazolás mintát, vagy a
nyilatkozatot a kinológiai szövetség által rendszeresített, ajánlott származásigazolás nyomtatvány
használatáról;
b) a származási igazolás aláírására jogosult személy aláírásmintáját;
c) az elfogadott alapszabály hiteles másolatát;
d) a bírósági bejegyzés hiteles másolatát vagy kivonatot a társadalmi szervezet bírósági nyilvántartás szerinti
adatairól;
e) a tenyésztésvezető jelen jogszabályban előírt felsőfokú végzettségét igazoló okirat másolatát;
f ) a kinológiai szövetség igazolását a tagsági jogviszony fennállásáról, és
g) a fajtánkénti tenyésztési programot, nyomtatott vagy elektronikus formában is.
(4) A tenyésztési programnak tartalmaznia kell
a) a fajta leírását;
b) a tenyészcélt;
c) a tenyésztés módszerét, a fajtára jellemző és a tenyésztésnél ajánlott tartási módot;
d) a törzskönyvi szabályzatot (a törzskönyvezés keretszabályait az 1. melléklet tartalmazza);
e) a teljesítményvizsgálati szabályzatot (a teljesítményvizsgálat keretszabályait a 2. melléklet tartalmazza);
f ) a tenyészeb minősítés rendjét;
g) a tenyésztésbe vétel szabályait, így különösen a tenyésztésbe vétel alsó és a tenyésztésben tartás felső
korhatárát, a két kölykezés közötti időt, az almonként törzskönyvezhető utódok számát, valamint az
életteljesítményt;
h) a nyilvántartás, azonosítás és igazolások rendjét;
i) az ebek jelölésének módját;
j) az alomellenőrzés és a származás ellenőrzés módját és dokumentálásának rendjét, és
k) az örökletes betegségek kiszűrésére alkalmas vizsgálatokkal kapcsolatos kötelezettségeket és szabályozást.

9. § (1) A tenyésztési hatóság a kérelemben benyújtott törzskönyvi adatok alapján az élő egyedek meglétét az
elismerési eljárás során ellenőrzi.
(2) Amennyiben a kérelmező nem tudja biztosítani a 7. § (2) bekezdés a) pontja szerinti létszámot, a
tenyésztési hatóság a kérelmező részére legfeljebb három évre ideiglenes elismerést adhat.
(3) A tenyésztési hatóság az elismerésről, illetve az elismerés iránti kérelem elutasításáról határozatot hoz.

10. § (1) A tenyésztőszervezet a tenyésztési programjában szabályozza a kölykök megfelelő fizikális és
mentális fejlődéséhez, valamint az emberhez való kívánatos kapcsolatuk kialakulásához szükséges környezet
biztosítására vonatkozó előírásokat.
(2) Ha a tenyésztési program szigorúbb szabályokat nem állapít meg, egy személy egy kennelében egy naptári
évben legfeljebb 9 alom regisztrálható.

11. § (1) A tenyésztőszervezet köteles mindazon tenyésztő ebének a teljesítményvizsgálatát elvégezni, vagy
elvégeztetni, aki azt kéri, valamint az ebet törzskönyvezni és származási igazolással ellátni, ha az a
tenyésztőszervezet elismerésében szereplő fajtához tartozik, a törzskönyvezésnek szakmai akadálya nincs, és
a tenyésztő az adott fajta tenyésztési programját elfogadja.
(2) A tenyésztőt az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén megilletik a
tenyésztőszervezet, vagy a kinológiai szövetség által képviselt nemzetközi szakmai szervezeti tagságból
eredő tenyésztői jogosultságok.
(3) A tenyésztőszervezet köteles a fajta korábbi tenyésztőszervezete, az Európai Gazdaági Térség szerződő
államainak elfogadott szervezetei, illetve nemzetközi szervezet által jóváhagyott törzskönyv, származási
igazolás, teljesítményvizsgálat és nemzetközi címek elfogadására, továbbá a jelen rendelet hatálybalépését
megelőzően szerzett nemzetközi bírói minősítések elfogadására.

12. § Teljesítményvizsgálatot csak a tenyésztőszervezet által elfogadott, a bírói névsorban szereplő személy
végezhet.

13. § (1) Egyfajtás tenyészeb kiállítást az adott fajta fenntartására elismert tenyésztőszervezet rendezhet,
többfajtás tenyészeb kiállítást az adott tenyésztőszervezetek közösen rendezhetnek. A rendezvényt annak
kezdete előtt legalább 15 nappal a tenyésztési hatóságnak be kell jelenteni.
(2) Tenyészeb kiállítást - az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a kinológiai szövetség is
rendezhet. A rendezvényt annak kezdete előtt legalább 15 nappal a tenyésztési hatóságnak be kell jelenteni. A
bejelentésnek tartalmaznia kell, hogy mely fajták vesznek részt a kiállításon.
(3) A tenyésztési hatóság a tenyészeb kiállítások idejét, helyét és a résztvevő ebfajták körét honlapján
közzéteszi.
(4) A tenyészeb kiállításnak nem minősülő rendezvényhez, így különösen a kutya show megrendezéséhez nem
kell a tenyésztési hatóság engedélye. A rendezvényt annak kezdete előtt legalább 15 nappal a tenyésztési
hatóságnak be kell jelenteni.
(5) A nem az adott fajta fenntartására elismert tenyésztőszervezet által szervezett rendezvényen tenyésztési
adat csak akkor keletkezik, ha az adott tenyésztőszervezet előzetesen nyilatkozik annak elfogadásáról.
Amennyiben kutya show vonatkozásában az adott fajta fenntartására elismert tenyésztőszervezet előzetesen
nyilatkozik a rendezvény teljesítményvizsgálatként történő elfogadásáról, a rendezvényt az adott fajta
vonatkozásában tenyészeb kiállításnak kell tekinteni.

14. § A tenyésztők kötelesek idős, beteg vagy a tenyésztésben más okból részt nem vevő állataik tartásáról,
gondozásáról és egészségügyi ellátásáról megfelelően gondoskodni.

15. § A származási igazolásra és az eb kiviteli származási igazolásra alkalmazni kell a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 168. §-ának rendelkezéseit.

16. § (1) A tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezet által vezetett nyilvántartásokat és a
teljesítményvizsgálatokat szúrópróbaszerűen ellenőrzi, a tenyésztőszervezet tevékenységét felülvizsgálja,
amennyiben az ellenőrzések és a felülvizsgálat nem állapít meg hiányosságot, a hatóság a törzskönyvi
adatokat hitelesnek tekinti.
(2) A tenyésztési hatóság ellenőrizheti, hogy a kinológiai szövetség a tenyésztők vonatkozásában betartja-e a
nemzetközi szakmai szabályokat.

17. § A tenyésztőszervezetek listáját a tenyésztési hatóság honlapján közzéteszi.

18. § (1) Az Átv. 23. § (1) bekezdése szerinti felfüggesztés időtartama legfeljebb 90 nap. Amennyiben a
felfüggesztés ideje alatt a tenyésztőszervezet az előírt feltételeket nem teljesíti, a tenyésztési hatóság a
tenyésztőszervezet elismerését visszavonja.
(2) A tenyésztési hatóság az elismerést visszavonja
a) a 7. § (2) bekezdésében írt feltételek be nem tartása,
b) a jogszabályi előírásoknak, illetve az elismerési kérelemben foglaltaknak meg nem felelő működés,
adatgyűjtés és valótlan adatközlés,
c) az ellenőrzés akadályozása,
d) az adatközlés megtagadása, vagy
e) adatváltozás bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén.
(3) A tenyésztőszervezeti elismerés megszűnik, ha a tenyésztőszervezet jogutód nélkül megszűnik.
(4) A tenyésztőszervezet jogutód nélküli megszűnése, vagy az elismerés visszavonása esetén az újabb
tenyésztőszervezet elismeréséig, illetve az elismert tenyésztő szervezettel nem rendelkező fajták esetében a
tenyésztőszervezeti feladatokat a tenyésztési hatóság vagy az általa megbízott, arra alkalmas szervezet látja
el.

19. § (1) A tenyésztőszervezet köteles a 8. § (2) bekezdésben foglalt adatok megváltozását a tenyésztési
hatósággal 15 napon belül közölni.
(2) A kinológiai szövetség köteles a 6. § (2) bekezdésben foglalt adatok megváltozását az agrárpolitikáért
felelős miniszterrel 15 napon belül közölni.

20. § (1) A tenyésztőszervezet az elismert tenyésztési program végrehajtására tenyésztésvezetőt alkalmaz.
(2) A tenyésztésvezetőnek agrár, erdészeti, vadgazdálkodási, állatorvosi vagy biológusi felsőfokú
végzettséggel kell rendelkeznie.
(3) A tenyésztőszervezet vezetője alapszabály változás esetén a bejegyzést jóváhagyó bírósági végzés
kézhezvételét követő 15 napon belül köteles a bírósági bejegyzés másolatát benyújtani a tenyésztési
hatósághoz.

21. § A tenyésztőszervezetek kötelesek feltölteni a kiadott származási igazolások másolatát az állatok
védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/A. §-a szerinti országos elektronikus
adatbázisba.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is
alkalmazni kell.

23. § E rendelet hatálybalépését követő 15. napon a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998.
(XII.31.) FVM rendelet alapján kijelölt kinológiai szövetség kijelölése megszűnik, amely a megszűnést
követő 3 napon belül köteles az általa kezelt tenyésztési adatokat haladéktalanul átadni a tenyésztési
hatóságnak.

24. § (1) A tenyésztési hatóság e rendelet hatálybalépését követő 60 napon belül felhívja a
tenyésztőszervezeteket a 8. § (2) és (3) bekezdés szerinti iratok 90 napon belül történő benyújtására.
(2) A tenyésztési hatóság a tenyésztőszervezet elismerését visszavonja, amennyiben a tenyésztőszervezet a
(1) bekezdésben foglalt kötelezettségének nem tesz eleget, vagy a benyújtott iratok e rendelet előírásainak
nem felelnek meg.
(3) A 6. § (4)-(6) bekezdésében foglaltakat a kinológiai szövetség feladataira és a tenyésztőszervezet
értesítésére is alkalmazni kell.

25. § Ez a rendelet a fajtatiszta állatok forgalmazására vonatkozó tenyésztéstechnikai és származási
követelmények megállapításáról, valamint a 77/504/EGK és 90/425/EGK irányelv módosításáról szóló
1991. március 25-i 91/174/EGK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

26. § Hatályát veszti a fajtatiszta ebek tenyésztési szabályairól szóló 64/1998. (XII. 31.) FVM rendelet.
D r. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 98/2013. (X. 24.) VM rendelethez
A fajtatiszta eb tenyésztésére vonatkozó törzskönyv vezetésének és a származási igazolás
kiállításának szabályai
I. A törzskönyv vezetésének szabályai
1. Egy fajta számára csak egy törzskönyv vezethető.

2. A törzskönyv tartalma, szerkezete és vezetése
2.1. A törzskönyvnek minden bejegyzett ebre legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
2.1.1. a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét;
2.1.2. az eb születésének időpontját;
2.1.3. az eb nevét, ivarát, azonosítóját, ismertetőjeleit;
2.1.4. az eb szüleinek, nagyszüleinek és dédszüleinek nevét azonosítóját, ismertetőjeleit, tenyészminősítését,
valamint teljesítményvizsgálati eredményeit;
2.1.5. tenyésztőszervezet által ismert összes teljesítményvizsgálati eredményét;
2.1.6. a kiesés időpontját, és amennyiben ismert ennek okát;
2.1.7. a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját.
2.2. A törzskönyvnek tartalmaznia kell főrészt (a továbbiakban: főtörzskönyvi rész). A törzskönyv a
tenyésztőszervezet elhatározása alapján tartalmazhat mellékrészt (a továbbiakban: melléktörzskönyvi rész).
2.2.1. A főtörzskönyvi részbe azok az ebek sorolhatók be, amelyek saját teljesítményük alapján megfelelnek
valamennyi tenyészminősítési feltételnek, valamint szüleik és nagyszüleik ugyanazon fajta főtörzskönyvében
vannak bejegyezve.
2.2.2. A törzskönyvet vezető tenyésztőszervezet elhatározhatja melléktörzskönyvi rész nyitását,
a 2.2.1. pont feltételeinek meg nem felelő egyedek részére. Ez esetben a fő- és melléktörzskönyv kapcsolatát
is szabályozni kell. A melléktörzskönyvi bejegyzéshez az egyedeknek meg kell felelnie:
2.2.2.1. a törzskönyvben megállapított szabályok szerinti azonosíthatóságnak;
2.2.2.2. a fajta küllemi jegyeinek;
2.2.2.3. a tenyésztési programban meghatározott teljesítményvizsgálati feltételeknek;
2.2.3. a bejegyzés vonatkozhat olyan ebekre, amelyek
2.2.3.1. a fajtához tartoznak, de ismeretlen származásúak;
2.2.3.2. a tenyésztőszervezet által jóváhagyott keresztezési programhoz tartoznak.
2.2.4. A melléktörzskönyv tartalmazhat az ebek teljesítménye szerint elhatárolt osztályokat. Az osztályozást a
törzskönyvi szabályzatban meghatározott feltételek szerint kell elvégezni.
2.3. A törzskönyv formája lehet: könyv, jegyzék, kartoték vagy más olyan adathordozó, amelyet hitelesíteni
lehet.
2.4. A törzskönyv a tenyésztőszervezetnél, vagy annak megbízásából az adatfeldolgozó intézménynél
vezethető, és nem selejtezhető.
2.5. Melléktörzskönyv alapján származási igazolás csak ennek a ténynek a feltüntetésével állítható ki.

3. A törzskönyvi szabályzatban részletesen szabályozni kell:
3.1. a tenyészebek és a tenyésztési programhoz szükséges utódaik meghatározott határidőn belüli bejelentését;
3.2. a fedeztetési, termékenyítési dátumoknak és a kölykezési dátumoknak a tenyésztőszervezethez
meghatározott határidőn belüli bejelentését;
3.3. a tenyésztőnél a törzskönyvbevétel alapjaként szükséges alapbizonylatok készítését, a tenyészebek
azonosítójáról, ismertetőjeleiről, származásáról és a fedeztetési dátumokról, a kölykezési dátumokról;
3.4. a származásellenőrzés módját;
3.5. a tulajdonosváltozás bejelentését;
3.6. a felelősség viselését a jelölésért, az előírt bejelentésekért, a feljegyzésekért, valamint a
regisztrációkért;
3.7. a kinológiai szövetség részére történő adatszolgáltatás rendjét.

II. A származási igazolás kiállításának előírásai
1. A származási igazolásnak legalább tartalmaznia kell:
1.1. sorszámot;
1.2. a tenyésztőszervezet nevét, a törzskönyv megnevezését és az osztályba sorolást;
1.3. az eb születési dátumát, fajtáját és ivarát;
1.4. az eb megjelölésének módját, egyedazonosítóját és ismertetőjelét, valamint törzskönyvi számát;
1.5. a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét;
1.6. az eb származását legalább a dédszülői generációig visszamenőleg, az ősök törzskönyvi számát;
1.7. az eb és szülei, valamint nagyszülei minősítését, annak időbeni korlátait;
1.8. a kiállítás helyét és időpontját;
1.9. a szakmai munkáért felelős személy aláírását és a tenyésztőszervezet bélyegzőlenyomatát;
1.10. a teljesítményvizsgálatokat.
1.11. Az 1.10. pont szerinti teljesítményvizsgálatokat és azok eredményét a származási igazolást kísérő
teljesítményvizsgálati könyv is tartalmazhatja. Ebben az esetben a teljesítményvizsgálati könyv sorszámát
a származási lapon fel kell tüntetni.

2. A származási igazolásnak a tenyészeb tartási helyén mindig rendelkezésre kell állnia.

3. A származási igazolásról másodlatot az eredeti sorszám jelöléssel a kiállító adhat ki. A másodlaton fel
kell tüntetni a másodlat kiadásának okát és a kiállítás időpontját. A másodlat kiadását nyilvántartásba kell
venni.

2. melléklet a 98/2013. (X. 24.) VM rendelethez
A fajtatiszta eb tenyésztésére vonatkozó teljesítményvizsgálat szabályai
1. A szabályzat összeállításakor a fajta származási országának követelmény rendszerét kell figyelembe venni.
2. A teljesítményvizsgálati szabályzatnak tartalmaznia kell legalább a következőket:
a) a tenyészcélnak megfelelő (küllem, munkateljesítmény) teljesítményvizsgálat szabályait;
b) kiállítási szabályzatot;
c) a bírálatok és vizsgák rendjét, a bírók kijelölésének szabályait, az elérhető címek és díjak rendjét;
d) a versenyszabályzatot;
e) a teljesítményvizsgálatot végzők személyi feltételeit;
f ) a nemzetközileg elfogadott irányelvek alapján kidolgozott tenyészeb kiállítás és a munkavizsga
szabályzatot;
g) a bírói testület működési szabályzatát, a bírók minősítésének követelményrendszerét, a bírók felelősségét;
h) a munkavizsgával rendelkező fajták esetében a teljesítményvizsgálatban résztvevő segédek minősítésének
követelményrendszerét;
i) a jelen rendelet hatálybalépése előtt szerzett teljesítményvizsgálati eredmények figyelembevételi
szabályait;
j) az importált egyedek származási országban szerzett teljesítményvizsgálati eredményeinek figyelembevételi
szabályait;
k) a nem a tenyésztőszervezet által rendezett tenyészeb kiállításon, vagy külföldi tenyészeb kiállításon
megszerzett teljesítményvizsgálati eredmények figyelembevételének szabályait.2013-2017
Design: Bodzsár Sz./ Nagy A.
Made by HTME
HUNGARIA TOY MOLOSSER KUTYÁSOK EGYESÜLETE - BOSTON TERRIER, FRANCIA BULLDOG, MOPSZ, GRIFFONOK